POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

W związku ze stosowaniem od 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, General Data Protection Regulation “GDPR”), dalej RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016), wspólnicy spółki cywilnej Farm Service s.c. Andrzej Szklorz, Katarzyna Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13, dalej APTEKA BLISKO CIEBIE („my” lub „Administrator”),  informuje, że:

 

1.    Cele polityki prywatności

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych osobowych Kandydatów aplikujących do pracy w aptekach pod nazwą APTEKA BLISKO CIEBIE, są naszym priorytetem. Chcemy, aby aplikujący Kandydaci mogli nam zaufać, dlatego szanujemy wszelkie dane i informacje pozyskane podczas procesu rekrutacji, a ich przetwarzanie staramy się ograniczać do niezbędnego minimum. Niniejszą polityką pragniemy Państwu przybliżyć zasady, jakimi się kierujemy, przekazać informacje wymagane prawem, w szczególności dotyczące Państwa uprawnień w zakresie ochrony danych osobowych, wskazać sposoby przetwarzania danych oraz zapewnić ich bezpieczeństwo.

 

2.    Zasady przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, niniejszą Polityką, Instrukcją Zarządzania System Informatycznym, a także regulacjami wewnętrznymi.
Zgodnie z RODO kierujemy się zasadami zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności, o czym w szczegółach stanowi niniejsza Polityka. Jeżeli w jakimś zakresie naszej działalności, czy usługi, oczekujemy od Państwa wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, to zawsze w drodze dobrowolnego, świadomego, jednoznacznego, konkretnego i precyzyjnego oświadczenia. Dane przetwarzane są wyłącznie:
a)    w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach, a nadto nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
b)    w zakresie adekwatnym, stosownym i ograniczonym do celów, w których są przetwarzane,
c)    przy zachowaniu ich prawidłowości i aktualności, przy podejmowanych działaniach w celu ich sprostowania lub usunięcia dla zapewnienia powyższego,
d)    w formie umożliwiającej identyfikację osoby przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane,
e)    przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa danych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych, prawnych i organizacyjnych.

 

W przypadku przetwarzania danych zbieranych od osoby, której one dotyczą, Administrator zapewnia wobec niej obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, a w przypadku przetwarzania danych niepozyskanych od osoby, której one dotyczą, Administrator zapewnia wobec takiej osoby obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO, w szczególności poprzez umożliwienie zapoznania się z niniejszą Polityką.

 

3.    Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) są wspólnicy spółki cywilnej Farm Service s.c. Andrzej Szklorz, Katarzyna Szklorz, Leszek Jargan, Jolanta Jargan z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

Farm Service s.c.
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 2987777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, którego dane kontaktowe są następujące:

Farm Service s.c.
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 13, tel. 32 2987777
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, czy pytań związanych z niniejszą Polityką, czy ochroną danych osobowych, w każdej chwili można się skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a także telefonicznie, listownie,  osobiście wykorzystując ww. dane kontaktowe. Również w mało prawdopodobnym przypadku nieporozumienia lub skargi dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o ów kontakt przed skorzystaniem z przysługujących Państwu uprawnień, o czym niżej, gdyż umożliwi to natychmiastową reakcję na ewentualne nieprawidłowości, a także  ułatwi polubowne i szybsze wyjaśnienie sprawy.

 

4.    Źródło pozyskania danych osobowych

Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa w wyniku złożonej przez Państwa oferty pracy oraz dostarczonych związanych z nią dokumentów.

 


5.    Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych, a także prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przeprowadzenie bieżących lub przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w aptekach APTEKA BLISKO CIEBIE, a także przekazanie ich podmiotom prowadzącym apteki pod nazwą „APTEKA BLISKO CIEBIE” w ww. celu.

 

6.    Odbiorcy danych osobowych, brak przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Z uwagi na sposób prowadzenia działalności dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania dobieranym z najwyższą starannością, sprawdzonym i zaufanym podmiotom zewnętrznym w postaci podwykonawców lub podmiotów świadczących usługi informatyczne, hostingowe, doradcze, kadrowe, a to na podstawie odrębnie zawartych umów, w których ww. podmioty zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa danych wymaganego przepisami RODO. Nigdy nie sprzedajemy, ani nie udostępniamy w jakiejkolwiek innej formie Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. Gdyby jednakże z uwagi na uwarunkowania techniczne poszczególnych usług, w szczególności lokalizację serwerów, zdarzyła się konieczność przekazania danych do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG"), Administrator zapewnia, iż przekazanie nastąpi w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

7.    Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z RODO każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora w stosunku do danych, które jej dotyczą:
a)    dostępu do tych danych,
b)    sprostowania tych danych,
c)    usunięcia tych danych,
d)    przeniesienia tych danych,
e)    ograniczenia przetwarzania tych danych,
f)    niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Z uprawnień tych można skorzystać, w szczególności:
a)    w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne,
b)    w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane te nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy jest ona wymagana, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzania danych niezgodnie z prawem lub gdy zobowiązanie do usunięcia danych wynika wprost z przepisu prawa,
c)    w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy:
•    dane byłyby nieprawidłowe – na okres pozwalający zweryfikować poprawność danych,
•    dane byłyby przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba uprawniona nie zażądała ich usunięcia,
•    dane nie będę potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń,
•    w razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
d)    w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.


Informujemy także, iż w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, osobie tej przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak i bez wpływu na dalszą możliwość przetwarzania danych na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.
 
Nadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; formularz kontaktowy: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

 

8.    Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe przechowywane są przez:
a)    okres obowiązywania wyrażonej zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania,
b)    okres 5 lat odnośnie złożonych ofert obowiązujących na przyszły czas nieokreślony, w tym ofert pracy (cv, itd.),
c)    okres umożliwiający realizację tzw. rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez APTEKA BLISKO CIEBIE i udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

9.    Zautomatyzowanie przetwarzania danych i profilowanie, charakter wymogu podania danych i konsekwencje ich niepodania.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację. Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu.
Wymóg podania danych osobowych ma co do zasady charakter umowny i dobrowolny, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek mógłby wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Podanie wymaganych, niezbędnych, danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji jest warunkiem jej przeprowadzenia, a  skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.

 

10.    Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Administrator zapewnia z najwyższą starannością środki techniczne, organizacyjne i prawne w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych osobowych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak aby spełnić wymagania wynikające z RODO i innych przepisów prawa oraz chronić prawa i wolności osób, których dane dotyczą. Stosowane środki odpowiadają możliwemu ryzyku naruszenia osobowych i polegają na:
a)    ograniczeniu celów, zakresu, ilości i czasu przetwarzania danych osobowych,
b)    ograniczeniu dostępności do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających upoważnienie Administratora, uprzednio przeszkolonych  w zakresie przetwarzania danych osobowych i zobowiązanych do zachowania ich poufności i bezpieczeństwa, jak również wyłącznie do podmiotów, z którymi Administrator zawarł, po ich dobraniu z najwyższą starannością i w miarę możliwości weryfikacją, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
c)    zabezpieczeniu danych osobowych przed dostępem przez osoby nieupoważnione, a także przed ich fizycznym, technicznym zniszczeniem, uszkodzeniem lub przypadkową utratą,
d)    przetwarzaniu danych wyłącznie w siedzibie Administratora przy zachowanych technicznych formach zabezpieczeń, a w przypadku przetwarzania w formie elektronicznej wyłącznie na legalnym i na bieżąco aktualizowanym sprzęcie i oprogramowaniu, zabezpieczonym antywirusowo, zgodnie ze szczegółami przewidzianymi w Instrukcji Zarządzania System Informatycznym,
e)    ciągłemu procesowi szacowania ryzyka możliwości naruszenia danych osobowych i na jego podstawie aktualizacji przedsiębranych środków.
Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych oraz inne rejestry wymagane prawem  i odpowiada za wykonania niniejszej Polityki oraz bezpieczeństwo danych, gwarantując poufność wszelkich uzyskanych danych osobowych.


11.    Pozostałe.
Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych przetwarzanych niezależnie od formy ich przetwarzania. Polityka jest udostępniana do na stronie internetowej Administratora. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji należy skontaktować się z Administratorem.

logo

DANE KONTAKTOWE

mobile 32 298 77 77
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

house

ul. 3 Maja 13
41-200 Sosnowiec

 

faceZnajdź nas na Facebook'u

NAPISZ DO NAS

Twój email 
Imię i Nazwisko 
Wpisz treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest spółka Indra Jargan-Szklorz spółka jawna z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13‚ nr KRS 317929. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!
    
 logo
 
 

DANE KONTAKTOWE

mobile 32 298 77 77
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

house

ul. 3 Maja 13 
41-200 Sosnowiec

faceZnajdź nas na Facebook'u

 

 

NAPISZ DO NAS

Twój email 
Imię i Nazwisko 
Wpisz treść 
   Przesyłając niniejszą wiadomość zostałam(em) poinformowany‚ że Administratorem danych osobowych jest spółka Indra Jargan-Szklorz spółka jawna z siedzibą w Sosnowcu (41-200) przy ul. 3 Maja 13‚ nr KRS 317929. Z pełną informacją o podstawach‚ celach i czasie przetwarzania danych osobowych‚ dobrowolności ich podania‚ przysługujących w związku z przetwarzaniem uprawnieniach (żądania dostępu do nich‚ ich sprostowania‚ usunięcia‚ przeniesienia‚ ograniczenia przetwarzania‚ niepodlegania zautomatyzowaniu i profilowaniu‚ cofnięcia zgody na ich przetwarzanie‚ wyrażenia sprzeciwu‚ wniesienia skargi do organu nadzorczego)‚ kategoriach odbiorców‚ a także wszelkich pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (Dz.U. L 119 z 4.5.2016)‚ mogę zapoznać się w dostępnej polityce prywatności zgodnej z RODO.  
Proszę przepisać. 
 Pomóż walczyć ze SPAMem!
    

Apteka Blisko Ciebie

Program PIT udostępniamy we współpracy z IWOP w ramach projektu
PITax.pl dla OPP.